Povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením

Od října 2004 nabyl účinnosti zákon č. 435/2004 Sb. (včetně jeho pozdějších změn) o zaměstnanosti.

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se ZP ve výši povinného podílu občanů se ZP na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%. Povinnost zaměstnavatele lze splnit také odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se ZP nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je zaměstnavatelem splňujícím podmínku zaměstnávání více než 50 % zaměstnanců se ZP, proto svým zákazníkům nabízíme pomoc při řešení povinnosti vyplývající z novely zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti.

Pro započtení 1 pracovníka se ZP za rok 2017 odpovídá dle zákona objem roční fakturace výroby a služeb ve výši 189 000,- Kč bez DPH.

Naopak odvod při neplnění, za každou osobu se ZP, kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat, činí 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016, tedy 67 500,- Kč pro rok 2017.

Informace k elektronické evidenci náhradního plnění

Zveřejněním ve Sbírce zákonů vstoupila v platnost novela zákona o zaměstnanosti č. 206/2017 Sb., která zavádí v § 81 elektronickou evidenci NP.

Tato novela připravovaná již v roce 2016 vstoupila do legislativního procesu s výrazným zpožděním, schválena byla 8.6.2017, body, týkající se elektronické evidence NP, nabydou účinnost 1.10.2017.

Přechodná ustanovení zákona 206/2017 Sb. obsahují tyto body:

6. Zaměstnavatelé a osoby samostatně výdělečně činné uvedení v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou povinni do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vložit do evidence údaje podle § 84 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
7. Plnění povinného podílu za rok předcházející dni nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí podle zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Kontaktní osoba:

Jana Zavadilová
Telefon:
Fax:
E-mail:
377 454 222
377 454 220