Integrovaná politika systémů jakosti a EMS

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je předním dodavatelem dílů pro automobilový průmysl. Hlavním výrobním programem družstva je výroba, montáž, prodej bovdenových hadic a bovdenových spojení.

OBZOR, výrobní družstvo, Plzeň je certifikováno podle mezinárodních norem kvality a životního prostředí. Cílem družstva je trvalé zlepšování zavedeného systému managementu kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem našim zainteresovaným stranám.

Naším závazkem je:

  • Chránit životní prostředí, přírodní zdroje a bezpečnost a ochranu zdraví při práci na jednotlivých hospodářských střediscích družstva.
  • Minimalizovat negativní dopad případných havárií a negativních událostí ve vztahu na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
  • K prosazování environmentálních zásad a bezpečnostních rizik při práci využívat systém vzdělávání a motivace svých pracovníků na trvalém zlepšování environmentálního profilu a aktualizování rizik BOZP.
  • Posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky a veřejností přijímáním jejich podnětů a reagováním na ně. Zajistit dostupnost informací o všech významných vlivech výrobních a nevýrobních činností družstva na životní prostředí a bezpečnost práce pro všechny zainteresované strany.
  • Vyžadovat dodržování kvality a zásad ochrany životního prostředí od všech svých klíčových dodavatelů.

 

Vedení družstva se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky vytvoří všechny potřebné podmínky, ke stanovení cílů, programů a cílových hodnot pro každý rok. Dále se zavazuje, že bude pravidelně hodnotit plnění cílů a programů v rámci pravidelného ročního vyhodnocování.